שאלה:
תשובה:
בערב שבת אין מתעכבים ליד הנרות חצי שעה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמ' 71. הלשון ב'היום יום' כה כסלו מהנהגת אדמו"ר הרש"ב: "והיה יושב בסמוך להנרות חצי שעה – לבד מועש"ק שלא היה מתעכב חצי שעה", שמזה משמע קצת שהיה שוהה לכה"פ איזה זמן מועט. ב'בקודש פנימה' כתב שהרבי מינה את הרבנית לשומרת בליל שבת.
חנוכה הדלקת נרות ערב שבת
735