שאלה:
תשובה:
במקרה ומדליק בביתו ומוציא ידי חובה אנשים נוספים, יברך שוב פעם ברכת 'שהחיינו' עבורם. אך אם כל אנשי ביתו הדליקו - יצאו ידי חובה וכעת מדליק רק לקיים את המצווה באופן אישי, לא יברך שוב פעם 'שהחיינו'.
נכתב ע"י הרב ברוך בועז יורקוביץ'
מקור: תשובות הגאונים החדשות, מהדורת שמחה עמנואל, ירושלים תשנ"ה, סימן קעז, עמ' 251, טושו"ע ונ"כ סתרע"א, פרמ"ג סי' תרע"ה-א"א סק"ד
חנוכה הדלקת נרות ברכת שהחיינו
427