שאלה:
תשובה:
מעיקר הדין החל מחצי השעה קודם זמן ההדלקה, הרוצה לאכול יותר משיעור כביצה -שהוא 54 גרם- פת או עוגה, רשאי למנות אדם אמין שיזכירהו בהגיע זמן ההדלקה להדליק. וכן יכול הוא להתחיל לעסוק במלאכה כשממנה אדם אחר שיזכירהו. אלא שיש המדייקים מלשון אדה"ז שלא לסמוך על כך לכתחילה, אלא לצורך דבר מצווה כמו לימוד-תורה או סעודת מצווה. ואף תזכורת בפלאפון נחשבת לשומר.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס תלא ובקו"א שם סק"ב, משנ"ב סימן רלה סעיף קטן יח, נטעי גבריאל חנוכה פ"ד ס"ד, פ"ה ס"ו ופ"ו ס"ז, תזכורת בפלאפון: ראה פסקי תשובות סי' רל"ה ס"ח. יש שרצו ללמוד מלשון אדה"ז בסוף סי' תלא שתזכורת בפלאפון לא מועיל, כי כתב שם שהשומר "יפסיקו מלימודו". אבל אינו מוכרח, ורוב פוסקי זמנינו סוברים שמועיל תזכורת בפלא', חוץ מלהעיר משינה.
חנוכה הדלקת נרות אכילה קודם ההדלקה עשיית מלאכה
257