שאלה:
תשובה:
מן הדין האישה יכולה להוציא אותו ידי חובה, אך אם יגיע מאוחר יותר, עדיף שיתכוון לא לצאת ידי חובה, וידליק גם בעצמו.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן תל אביב
מקור: שו"ת תרומת הדשן סק"א, ביאור הלכה סתרע"ה ד"ה "אשה מדלקת", משנ"ב סתרע"ז סקט"ו.
חנוכה הדלקת נרות
265