שאלה:
תשובה:
גם כשמדליק אחר צאת הכוכבים צריך שיתן שמן במנורה שידלק לפחות 50 דקות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סי' תער"ב סק"ה (בשם הפרי מגדים). לדעת הפרי מגדים, אף אם הדליק אחר שתכלה רגל מן השוק, מקפידים שיתן שמן כשיעור, (שלשיטתו הוא חצי שעה, כיון שסובר שזמן ההדלקה היא בצאת הכוכבים - כשיטת ר״ת, הרא״ש, התרומת הדשן, הטור, מחבר, רמ״א, הב״ח והט״ז ומגן אברהם, אליהו רבה, חיי אדם, בן איש חי, ולכן בפוסקים לא נמצא השיעור חמישים דקות גם אם מדליקים בזמן), אבל מנהג חב״ד הוא כשיטת הר״ן ורשב״א ומאירי, שזמן ההדלקה הוא בתחילת השקיעה, ולכן לשיטה דכליא ריגלא דתרמודאי היא חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, נמצא, שיש לנר לדלוק במשך 50 דקות, וזהו שיעור שמן לשיטתנו. (לציין, שהרבי בספר המנהגים, בענין הדלקה 50 דקות מצטט לפרי מגדים זה).
חנוכה המנורה והנרות
301