שאלה:
תשובה:
אם זה ממש קצת, מותר להדליק בה, אך יותר מהודר שכולם יהיו באותו גובה ממש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תרע"א ס"ד, קחצור שו"ע סי' קל"ט ס"ט, שו"ת אבני חפץ סי' נ"ה
חנוכה המנורה והנרות
388