שאלה:
תשובה:
אם משתמשים בחנוכיה בצורת מנורה, הרבי מורה שתהיה כפי שהיתה מנורת המקדש באלכסון ולא כמנורת שער טיטוס בעיגול.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לקו"ש חכ"א עמ' 169 הערה 44
חנוכה המנורה והנרות
575