שאלה:
תשובה:
בהחלט, הרבי כותב גם לגבי בחירות עירוניות שיש להצביע לחרדים לדבר ה'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה אג"ק כרך ד' עמ' נ"ח, שם כרך י"א עמ' קס"ח ועוד
שונות
481