שאלה:
תשובה:
אף שאין גוזזים ציפורניים בראש חודש, כשחל ראש חודש בערב שבת מותר לגזוז.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: תהלה לדוד סי' ר"ס אות א', שער הכולל סי' מ"ח אות ג'
ראש חודש ערב שבת גזיזת ציפורניים
1596