שאלה:
תשובה:
המתפלל ביחיד לא אומר את י"ג מידות הרחמים ואפילו לא בקריאה עם טעמים כקורא בתורה, ומובא בשם הרבי הרש"ב שאמנם בפה לא אומרים אך יש להרהר במחשבה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סידור, היכל מנחם ח"ג עמ' רסה
תפילה תחנון
253