שאלה:
תשובה:
אין לפתוח בשבת, אלא אם כן ניתן לפתוח בלי לקרוע אותיות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קצוה"ש סי' קמ"ד בדה"ש ס"ק ג', שבת כהלכה פי"ז סנ"ב
שבת מלאכת מוחק
474