שאלה:
תשובה:
מבואר בפוסקים שאין שיעור לגובה הקנים של צורת הפתח ובלבד שיהיו למעלה מ10 טפחים (80 ס''מ).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה עירובין דף י"א ע"א, ופרמ"ג סי' שס"ג משב"ז י"ט, ביאור הלכה סי' שס"ג ד"ה אבל ניתר,
שבת הוצאה
405