שאלה:
תשובה:
צריך לסכך באופן שיהא הצל בסוכה מרובה מאור השמש. דהיינו, שרוב גג הסוכה מכוסה ע"י הסכך. אך אם הסוכה מסוככת היטב, אלא שנכנס אליה אור השמש דרך הדפנות – הסוכה כשרה לכתחילה. מנהג רבותינו נשיאינו להרבות בסכך, ובכדי ש"יהיו הכוכבים נראים מתוכה", לוקחים מקל ותוחבים בעובי הסכך ליצור נקב שיוכלו הכוכבים להיראות בעדו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תרל"א ס"ב. (אם הסוכה מסוככת היטב – אך חלק קטן אינו מסוכך היטב, ובשעות מסויימות ביום נכנס אליה אור השמש דרך חלק זה, ומאיר את כל הסוכה – הרי סוכה זו כשרה לכתחילה. מאחר והיא מסוככת היטב, וכאשר השמש עומדת באמצע רקיע השמיים, יהי' צילתה מרובה מחמתה). לשמע אוזן ע' 20 (רבותינו נשיאנו הדגישו הדבר גם בדיבור – אדמו"ר הזקן היה מצווה על כך "סמיך יותר! עוד יותר סמיך!") שיחת ליל ד' דחה"ס התש"נ (התוועדויות תש"נ ח"א ע' 164) הובא בספר המנהגים ע' 65 ,וראה לקו"ש ח"ט ע' 231 הע' 40 ,45 .המלך במסיבו ח"ב ע' קצב.
סוכות סכך הסוכה
478