שאלה:
תשובה:
מצוה על כל אדם לעסוק בעצמו בעשיית הסוכה ובהנחת הסכך, אף שהוא אדם נכבד, שכן זהו כבודו שעוסק בעצמו במצוה, וכך היא הנהגת כ"ק אד"ש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קצשו"ע סימן קל"ד ס"א, כ"ק אד"ש משתתף בעצמו ע"י זריקת כמה ענפים של סכך בסוכת הבית ברח' פרזידנט 1304 – מעשה מלך ע' 284 . וראה המלך במסיבו ח"ב ע' נ"ב־ג "שבטלטול קרש או ענף א' של סכך אפשר לקיים מצוות עשיית סוכה", וכמפורש בשו"ע אדה"ז סימן תרל"ו ס"ב שדי בסכך כל שהוא. מאידך כ"ק אד"ש סיפר שהרבי הריי"צ, ואביו ר' לוי יצחק, לא עסקו בעצמם בבניית הסוכה המלך במסיבו ח"ב עמ' נ"ג.
סוכות בניית הסוכה
521