שאלה:
תשובה:
לכתחילה אין לשנות ממה שנהגו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ט"ז יו"ד סי' רע"א ס"ק ח', ערוך השולחן שם סל"ח, שו"ת שבט הלוי ח"ב סי' קל"ו
כתיבת סת"ם
342