שאלה:
תשובה:
כן, בפסוקי התורה יש קדושה גם כאשר אין בהם את שם השם, ויש לגונזם. כאן המקום לציין שאין להשתמש בכתב אשורי לדברי חולין, וכך אף הורה הרבי להימנע משימוש בכתב זה בספרי קודש הורה הרבי להימנע מכך אם אין בכך צורך בחינוך והוראה. וכתבו הפוסקים שאם עבר והשתמש בכתב זה לדברי חולין אין לזורקו בבזיון.
נכתב ע"י הרב אברהם הרוניין
מקור: רמב"ם משנה תורה הל' תפילין ומזוזה וספר תורה פ"י ה"ה, שו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' ט'. ולעניין קדושת הכתב האשורי: ראה שו"ת פאר הדור להרמב"ם ס"ז, רמ"א יו”ד סרפ"ד ס"ב, שואל ומשיב ח"ג סרכ"ד, אג"ק כ"ק אד"ש ח"ז ע' שה, חי"א ע' שמח, וחי"ב ע' רכח, התוועדויות תשמ"ט ח"ג ע' 101.
גניזה
963