שאלה:
תשובה:
למדו חכמים, שישנה משמעות בעלת השלכות מרחיקי לכת לדברים הנעשים בפתיחת השנה החדשה. משום כך, מובא בגמרא שיש דברים שכדאי לאכלם בראש-השנה לסימן טוב. מנגד, יש דברים שטוב להימנע מאכילתם בראש-השנה. בין הדברים שכתבו הפוסקים שראוי להימנע מהם היא, אכילת אגוזים ולוזים. ונמקו זאת בשני טעמים: ראשית, מפני שאגוז שווה בערכו המספרי ל"חטא". שנית, מפני שטבעם של האגוזים, להרבות רוק וליחה המפריעה בתפילה ובתקיעות. ועל-פי-זה, יש שנהגו להימנע אף מאכילת פיסטוקים, שקדים, ובוטנים, אך גרעיני חומוס "ארבעס" אוכלים. ויש מן הפוסקים שכתבו שהאמור הוא באכילת האגוז לבד, אולם ניתן לערב אגוזים בעוגה או בתבשיל כשאין טעמם ניכר כל-כך, אך גם בזה יש רבים שהורו להחמיר.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: כריתות ו, א, דרכ"מ ורמ"א או"ח סתקפ"ג מהמהרי"ל, מג"א שם סק"ד, שו"ע אדמוה"ז שם ס"ו, שו"ת באר משה ח"ג צ"ז, שו"ת יד יצחק ח"א סר"ח, נטעי גבריאל ר"ה פכ"ח סי"ד, פסק"ת סתקפ"ג ס"ז.
ראש השנה סעודה
1250