שאלה:
תשובה:
כתבו הפוסקים שבעת אמירת הסליחות על שליח הציבור להתעטף בטלית ולמדו זאת מכך שכשלימד ה' את משה את י"ג מדות הרחמים, "נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור"; טעם נוסף לעטוף החזן בטלית בעת הסליחות, משום כבוד הציבור. ולכן על-אף שהסליחות הראשונות נאמרות בלילה, הש"ץ מתעטף בטלית, אך אינו מברך עליה; ואילו ביתר הימים- שהסליחות נאמרות ביום, שליח הציבור מברך על הטלית בעת העטיפה. וכותב אדמוה"ז להלכה שכשמקיימים מניין לסליחות קודם עלות השחר, לא יברך על הטלית קודם זמנה, אך כשיאיר היום ימשמש בציציותיו ויברך עליהן, כפי שלמדו חז"ל שהמשמוש נחשב כאלו הוא לובש את הטלית כעת.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: ר"ה יז, ב, רש"י מנחות לו, א ד"ה "ממשמש", תוד"ה "וכשיגיע" שם, ב"י או"ח ס"ח, שו"ע אדמוה"ז סי"ח ס"ד וס"ז, אג"ק כ"ק אד"ש חט"ז ע' צח
חודש אלול אמירת סליחות טלית
422