שאלה:
תשובה:
לא ראוי להניח תפילין לאדם ללא חולצה, ולכן יש להשתדל למצוא פתרון - כגון להשאיל לו את החליפה שלך - אך במידה ואין אפשרות מותר להניח לו ללא חולצה כדי שלא יתבטל חלילה ממצוות תפילין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ע"ד, מג"א או"ח סי' ל"ח סק"א בשם ספר חסידים, וראה בס' נתיבים בשדה השליחות ח"ב עמ' 25,
מבצעים תפילין הנחת תפילין
494