שאלה:
תשובה:
כאשר אוכלים המוציא בסעודה שלישית, לכתחילה יש לברך על לחם משנה, ואם אין לחם משנה יקחו לפחות חלה אחת שלימה, וכמו שאר סעודות השבת, נהוג שאחד בוצע ומחלק לחם משנה לכולם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רצ"א ס"ז
שבת סעודה לחם משנה
868