שאלה:
תשובה:
כתבו הפוסקים: "כשיום חופתם הוא יום או יומיים לאחר תענית ציבור, אם קשה להם התענית אין צריכים להתענות (ביום החופה), אלא יתענו תענית שעות, ונכון להיזהר שלא ירבו באכילה כדי שיהא לבבם נכנע".
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן תל אביב
מקור: נסמנו בנטעי גבריאל נישואין פ"ו ס"ח ובהערה כ"ב שם
יום החופה תענית תענית ציבור תשעה באב
1881