שאלה:
תשובה:
אם זה ללא הברגה או חיבור מיוחד וכיוצא בזה מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שט"ו ס"ז
שבת מלאכת בונה
298