שאלה:
תשובה:
רחיצה לתענוג אסורה. וכן אין ללכת לים ולבריכה. רחיצה מפני זיעה – יש להקל להתרחץ במים פושרים ממה שרגיל במשך השנה. רחיצה לצורך מצווה מותרת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקנ"א סט"ז, ערוה"ש שם סל"ז, שו"ת אג"מ ח"ד אבה"ע סי' פ"ד אות ד', נט"ג פמ"ב ס"ג - ד'
תשעת הימים רחיצה
2349