שאלה:
תשובה:
כן, מותר לענות ברכו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' ס"ט ס"ז, שם סי' רס"ז ס"ב וסי' רצ"ג ס"ב, וראה בספר הפסק בתפילה מילואים לפ"ה הערה 16
תפילה הפסק בתפילה
404