שאלה:
תשובה:
כשיש חשש לחילול השם, יש להשיבו.
נכתב ע"י הרב דניאל לנאו
מקור: שו"ע אדה"ז הל' מציאה ופקדון סל"ח
השבת אבידה אבידת נכרי
1671