שאלה:
תשובה:
אבידת גוי מותרת ואין צריך להשיבה, אלא אם כן יש חשש לחילול השם.
נכתב ע"י הרב דניאל לנאו
מקור: שו"ע אדה"ז הל' מציאה ופקדון סל"ח
השבת אבידה אבידת נכרי
1499