שאלה:
תשובה:
פרחים שאינם עשויים למאכל אין בהם כלאיים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' רצ"ז ס"ג
כלאים
441