שאלה:
תשובה:
בשולחן ערוך נפסק: "ומניחים חומשים על-גבי נביאים וכתובים, אבל אין מניחים נביאים וכתובים על גבי חומשים". והוסיף הרמ"א: "אבל כתובים על-גבי נביאים או איפכא, שרי". בזוהר כתוב שתורה שבכתב מותר להניח על תורה שבעל פה, אך בתוך התורה שבעל פה עצמה אין סדר מסוים ומותר להניח אף ראשונים ואחרונים על גמרא וכיוצא בזה. (ולגבי סידור יש סוברים שהוא כתורה שבכתב, כי הוא מלא פסוקים, ויש סוברים שהוא כתורה שבעל פה כי אין הפסוקים שבו כסדרן).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' רפ"ב סי"ט, זוהר פ' נח, ח"א דף ע"א ע"ב, שו"ת הר"י מגאש סי' צ"ב, ס' גנזי הקודש פ"ג סכ"ט - ל'
ספרי קודש
532