שאלה:
תשובה:
בימינו לצערנו אין חיוב או מצוה לעלות לירושלים ברגל, אך בכל אופן זו הנהגה טובה שרבים נוהגים בה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת נודע ביהודה מהדו"ת חאו"ח סימן צ"ד, שו"ת חתם סופר יו"ד סימן רל"ד, צי"א חלק י סי' א' אות צ"ג, שו"ת משנה הלכות חי"ב ס' תפ"ב
שבועות ימי התשלומין חודש סיון
647