שאלה:
תשובה:
א. תחנון: אין אומרים תחנון עד יום י"ב סיוון. בקריאת שמע שעל המיטה של ליל י"ג סיון אומרים תחנון. ב. החלטות טובות: כל ימי התשלומין מסוגלים ביותר לקבל החלטות טובות ולקיימן בפועל בכל הקשור ללימוד התורה, החלבשמירת השיעורים הקבועים של חת"ת ורמב"ם וגם בשמירת השיעורים של כאו"א לפי עניינו. ג. כינוס תורה: הוראת כ"ק אד"ש: נוהגים לערוך "כינוסי תורה" לאחרי ובסמיכות לכל אחד משלשת הרגלים. ובמיוחד חג השבועות, שלהיותו "זמן מתן תורתנו" הרי זה הזמן הכי מתאים לעריכת "כינוסי תורה".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"ד מוצאי ר"ח שאומרים תחנון כיוון שכבר התחיל היום הבא, ע"פ שיחת פסח שני תשמ"ג, התוועדויות תשמ"ג ח"ג ע' 1414 ואילך, עיי"ש, התוועדויות תש"נ ח"ג ע' 274, שיחת ב׳ דחה"ש תשמ"ט,
שבועות ימי התשלומין
1137