שאלה:
תשובה:
גם בסעודת הלילה יש להקפיד לאכול בשר כבכל יו"ט, דחיוב השמחה [מדאורייתא] הוא הן ביום והן בלילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ השערי תשובה ריש סי' תקכ"ט, כמגן אברהם בסי' תקמ"ו.
שבועות אכילת בשר מאכלי חלב
253