שאלה:
תשובה:
גם ביום טוב צריכים להניח את הגפרור שיכבה לבד כמו בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: דכיבוי אסור ביו"ט כמ"ש בשו"ע אדה"ז סי' תקי"ד ס"ה
יום טוב הדלקת נרות
140