שאלה:
תשובה:
יש ליזהר מלעשות בדיקת או תרומת דם בערב שבועות כשאין בהם צורך מיידי, וכשחל שבועות ביום ראשון אסורים בדברים אלה בערב שבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תס"ח סכ"ב, כף החיים סי' תס"ח ס"ק צ"ח בשם מהר"י ברונא סי' קי"א
טיפול רפואי ערב חג חג השבועות
1354