שאלה:
תשובה:
המנהג שלא להסתפר בכל ימי הספירה (עד ערב חג שבועות) כולל ל"ג בעומר, אך אם זה מפריע להנחת תפילין או שיש לזה מראה 'פרוץ' - יכול להסתפר בל"ג בעומר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: פע"ח שער כ"ב ס"ז, שע"ת סי' ק"ח, מנח"א ח"ג סיי' ס"ה, שלחן הטהור סי' ר"ס ס"ח, לוח כולל חב"ד (שע"פ האריז"ל אין להסתפר גם בל"ג בעומר), רמ"א סי' תצ"ג ס"ב, שו"ע אדה"ז שם ס"ה, ובמג"א שם ס"ק ב' (ההיתר בל"ג בעומר),
ל"ג בעומר תספורת
1931