שאלה:
תשובה:
הקרבת הקרבן הייתה ביום י"ד באייר, והאכילה הייתה רק בליל ט"ו. משום-כך נהוג שאכילת המצה בפסח שני תהיה בעיקר ביום י"ד באייר, וראוי לאכול גם בליל ט"ו.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: במדבר ט, ט-יב, השלמת הדברי נחמיה לשו"ע אדמוה"ז סקל"א ס"ט, שערי תשובה סקל"א סקי"ט, אג"ק ח"ב עמ' שנב, התוועדויות תשד"מ ח"ב עמ' 1056, שיחת ש"פ שמיני תש"ם, "בין פסח לשבועות" פ״ז הע׳ לב ובהנסמן שם, "התקשרות" גיליון 978
פסח שני אכילת מצה
612