שאלה:
תשובה:
אף שמצד הדין מותר לאבי הבן להסתפר גם בספירת העומר, מכל מקום על פי האריז"ל יש להימנע גם מזה, ולטעמו אין זה משום אבילות אלא על פי קבלה כיון שאלו הם ימי דין.
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תצ"ג ס"ד, לוח כולל חב"ד
ספירת העומר מנהגי אבילות ברית מילה תספורת
1483