שאלה:
תשובה:
פטור ממעשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' של"א סט"ז
תרומות ומעשרות הפקר
82