שאלה:
תשובה:
יצוין כי ישנה עדיפות להשתמש בתאריכים עבריים בלבד. אלא שכתבו הפוסקים, שכיוון שבשימוש בתאריכים לועזיים, לא עוברים משום האיסורים: “ושם אלקים אחרים לא תזכירו”, וכן- "ובחוקותיהם לא תלכו"; לכן הותר הדבר בעת הצורך ויציין "למניינם". כשיש צורך להשתמש בתאריכים לועזיים, נחלקו הפוסקים כיצד יעשה: יש סוברים שעדיף לכתוב את המספר, ולא להזכיר את שמות החודשים הלועזיים שמקורם בעבודת אלילים. לעומתם יש שהעדיפו להשתמש בשמות החודשים הלועזיים, ולא לכתוב את מספרם, שכן מבחינת התורה מניין החודשים הוא לחודש יציאת-מצריים, ניסן.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: ויקרא יח, ג, דברים כג, יג, דרשות החת"ס ח"א צג, ב, שו”ת מהר”ם שיק יו”ד סקע"א, אג"ק כ"ק אד"ש חי"א ע' תכ, חי"ז ע' קס, ציץ אליעזר ח"ח ס"ח, תשובות והנהגות ח”א, סתת"ל
שונות
212