שאלה:
תשובה:
כחלק מדיני האבלות על תלמידי רבי עקיבא אין מסתפרים בימי ספירת העומר, וכך נפסק להלכה בשלחן ערוך. ואף שלהלכה ישנם חילוקי דעות ממתי ועד מתי אין להסתפר, אך למעשה - מנהגנו שאין מסתפרים עד ערב חג השבועות. ולגבי תספורת הילד הראשונה –אפשערניש- במלאות לו 3 שנים בימי הספירה, הורה הרבי שאת ענייני החינוך יש להתחיל מיד ביום הולדתו, אך את גזיזת השערות יש לדחות לל"ג בעומר. וכשיום ההולדת קודם הפסח אין לדחותה לל"ג בעומר אלא יש לעשותה מיד, אולם יכול לסיימה בל"ג בעומר. ואם יום הולדתו חל לאחר ל"ג בעומר, אין להקדים את התספורת אלא יש לעשותה בערב חג השבועות.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: יבמות סב, ב, טור או"ח סתצ"ב ריש הסימן ובב"י שם בשם דרשות הר"י אבן שועיב, שו"ע ושו"ע אדמוה"ז שם, לקו"ש ח"ז ע' 349, אג"ק כ"ק אד"ש ח"ה ע' כב, חי"ב ע' תמא, חי"ד ע' לט וחכ"ד ע' שנה, אוצר מנהגי חב"ד ע' רנט-רס
ספירת העומר תספורת
894