שאלה:
תשובה:
על הפסוק: "וספרתם לכם ממחרת השבת". דרשו חכמים: "שתהא ספירה לכל אחד ואחד" שכל אחד מחויב במצווה זו ולא שישמע מאחר. וכתבו הפוסקים שלפני שיברך על ספירת העומר, לכתחילה עליו לדעת תחלה איזה יום הוא מהספירה, בכדי שיידע על מה הוא מברך. מי שטעה בשעת הברכה, כגון שבירך על דעת לספור ארבעה ימים, ולאחר שבירך נזכר שצריך לספור חמשה, סופר חמשה ואינו צריך לברך שנית. וכן אם טעה בספירה, כגון שהיה צריך לומר "ששה ימים" ואמר "חמשה ימים", אם נזכר מיד - סופר כראוי ואין צריך לברך שנית, אבל אם הפסיק יותר מכדי דיבור בדברים אחרים, צריך לברך שנית.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: ויקרא כג, טו, מנחות סה, ב, רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז, הי"ט, טוש"ע וונ"כ ושו"ע אדמוה"ז או"ח סתפ"ט, אליה זוטא שם סקי"ב
ספירת העומר
149