שאלה:
תשובה:
אין שומעים בימים אלו מוזיקה מכלי שיר. כמו-כן, יש להימנע אף משמיעת מוזיקה מוקלטת. אך שמיעת מוזיקה שאיננה מעוררת לריקוד ושמחה, כניגוני דביקות והתעוררות, אינה אסורה בימים אלו. כמו"כ, במצבים מסויימים מתירים שמיעת מוזיקה, כגון להפגת בדידות, עצבות, מניעת שינה בנסיעות וכדומה. אלא שיש להתאמץ שתהיה מוזיקה זו מסוג המנגינות המותרות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: בשו"ע לא מובא במפורש איסור על שמיעת מוזיקה. המנחת יצחק [ח"א סי' קיא] מבאר ע"פ דברי הפוסקים כי בכלל האיסור לעשות ריקודים ומחולות בימי הספירה, נכלל גם האיסור לנגן בכלי שיר אף בלא ריקודים ומחולות [המנח"י מבאר שם שאף לולי שמצאנו יסוד לדין זה הדבר אסור עלינו מחמת שכך שנתקבל במנהגי ישראל עיי"ש]. מכאן למדו הפוסקים האחרונים כי יש להמנע אף משמיעת מוזיקה מוקלטת [אג"מ ח"א סי' קסו ועוד]. ראה בספר אלה הם מועדי ח"ג סי' סג-סה, שהביא באריכות את דעת פוסקי זמננו בזה.
ספירת העומר מנהגי אבילות מוזיקה
1007