שאלה:
תשובה:
אין לאכול חמץ בשבת זו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה ספה"ש תנש"א ח"א עמ' 436 הערה 1
פסח איסרו חג שבת
730