שאלה:
תשובה:
פרשת הנשיאים - זמנה לכתחילה מיד אחרי תפילת שחרית, ונמשך הזמן עד תפילת מנחה ובדיעבד עד שקיעת החמה. אם לא אמר במשך היום, יכול להשלים עד עלות השחר, שכן זה היה זמן הקטרת האיברים. אם לא אמר כלל, יכול לומר למחרת את הפסוקים, כדי שלא לדלג בפרשה, אך כמובן לא שייכת אמירת ה"יהי רצון" עבור הימים שלפני, אלא רק עבור היום הנוכחי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
חודש ניסן אמירת נשיא
1135