שאלה:
תשובה:
הן נחשבות כ"מצה עשירה" שמותר לאכלה אפילו בערב פסח (ולמנהגנו שאין אוכלים בפסח מצה עשירה ודברים העשויים ממצה עשירה, מותר לאוכלם רק עד סוף זמן אכילת חמץ).
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תעא סעיף ד.
אכילת מצה פסח
3598