שאלה:
תשובה:
נאמר: "ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם". וביארו חכמים שבחג הפסח עצמו חייבה התורה להשבית את החמץ לגמרי, אולם קודם חצות יום י"ד בניסן מותר להפקיר את החמץ מן התורה; אלא שחכמים חששו שמא החמץ הינו יקר ולא יהיה זה בלב שלם ויעבור על איסור "בל יראה ובל ימצא", או שמא מתוך הרגל יאכל את החמץ הנמצא בבית בפסח ח"ו, ולכן לא הסתפקו בהפקר החמץ אף קודם זמן איסורו, וקבעו שיש לחפשו בחורי ובסדקי הבית ולבער את הנמצא קודם זמן איסורו. והוסיפו הפוסקים שמחג הפורים טוב לעיין בכל דבר שעושה, שלא ישאר דבוק בו חמץ שלא יוכל להסירו בקלות בערב פסח.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: שמות יב, טו, פסחים ה,ב ואילך, טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדמוה"ז או"ח סתל"א, מהרי"ל ל' יום קודם הפסח ע' יא ס"ה, ב"ח ומ"א או"ח סו"ס תל"ו, שוע"ע אדמוה"ז שם סכ"ג.
פסח ניקיון לפסח
872