שאלה:
תשובה:
כן. אם עושה לעצמו - מברך לעשות מעקה, ואם עושה לאחרים - מברך על עשיית מעקה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמב"ם הלכות ברכות פרק י"א הלכה ח', שדי חמד אסיפת דינים מע' ברכות סי' א' אות ט"ז, לקו"ש ח"ב עמ' 384 ואילך, לקו"ש ח"ט עמ' 138 הע' 28, אגרות-קודש כרך י"ב עמ' קפ"ח
ברכות ברכת המצוות
122