שאלה:
תשובה:
חשוב להדגיש שאין שום חיוב לגבאי בית כנסת לתת לאבל לעלות לתורה בכל הקריאות במשך השנה, אלא מצד האבל ישתדל בכל עת מצוא לעלות לתורה, אם מסכימים הנה מה טוב ואם לאו עשה השתדלותו. (ברור שהגבאי מצד אהבת ישראל ישתדל לתת לו אבל אין שום חובה בכך, ובפרט אם לפי שיקול דעת הגבאי יש לתת את העליה למישהו אחר).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ לקו"ש חל"ה עמ' 328,
קריאת התורה אבילות
120