שאלה:
תשובה:
נאמר: "זכור אל תשכח את אשר עשה לך עמלק". חכמים פרשו, "זכור" - פירושו בפה, "ואל תשכח" - בלב. ותקנו חכמים לקיים את מצוות התורה, בקריאת פרשת 'זכור' פעם בשנה. נחלקו הפוסקים האם נשים חייבות בקריאת "זכור". יש שכתבו שאין הנשים חייבות במחיית עמלק כי אינן לוחמות; ויש שכתבו שאמנם חייבות כי זו "מלחמת מצווה" ואינה מצווה שהזמן גרמא, אולם כיוון ששמיעתה מספר תורה אכן תלויה בזמן, אינן חייבות לשמעה מס"ת. אך הדעה המקובלת בפוסקים היא - שתבאנה הנשים לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור, וכפי שעורר הרבי שנהגו נשי-ישראל לבוא לבית-הכנסת; וכשאין הדבר מתאפשר תקרא מתוך החומש.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: דברים כה, יז, ספרי כי תצא, פ"ז, מגילה כט, א, טוש"ע ונ"כ או"ח סתרפ"ה, שו"ע אדמוה"ז סי' רפב סט"ז סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 341 הע' 3 ובשוה"ג, כה"ח סתרפ"ה סק"ל, תורה לשמה סקפ"ז, ידי חיים סתרפ"ה ע' קל"ד, שיחת שבת זכור תשמ"א, שיחת שבת זכור תשמ"ג.
פרשת זכור
402