שאלה:
תשובה:
הדעה המקובלת בפוסקים היא שתבאנה הנשים לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור, וכפי שעורר הרבי שנהגו נשי ישראל לבוא לבית-הכנסת; וכשאין הדבר מתאפשר תקרא קריאה זו מתוך החומש, ובנוסף תשתדל להשלים זאת בפורים ביום בשמיעת קריאת "ויבוא עמלק".
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: הנה נאמר: "זכור אל תשכח את אשר עשה לך עמלק". (דברים כה, יז) ודרשו חכמים, "זכור" - פירושו בפה, "ואל תשכח" - בלב (ספרי כי תצא, פ"ז). ותקנו חכמים לקיים את מצוות התורה, בקריאת פרשת 'זכור' פעם בשנה (מגילה כט, א). נחלקו הפוסקים האם נשים חייבות בקריאת "זכור". יש שכתבו שאין הנשים חייבות במחיית עמלק כי אינן לוחמות, ויש שכתבו שאמנם חייבות כי זו "מלחמת מצווה" ואינה מצווה שהזמן גרמא, אולם כיוון ששמיעתה מספר תורה אכן תלויה בזמן, אינן חייבות לשמעה מס"ת. וראה טוש"ע ונ"כ או"ח סתרפ"ה. שו"ע אדה"ז סי' רפב סט"ז.כה"ח שם סק"ל. שו"ת תורה לשמה סקפ"ז. ידי חיים סתרפ"ה ע' קל"ד. שיחת שבת זכור תשמ"א. שיחת שבת זכור תשמ"ג. סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 341 הע' 3 ובשוה"ג.
פרשת זכור
1779