שאלה:
תשובה:
בפוסקים וספרי המנהגים מופיעים כמה מנהגים בקשר לזמן נתינת מחצית השקל, ולדעת כולם הזמן הוא קודם קריאת המגילה, שכן נאמר ש"הקדימו שקליהם לשקליו" (של המן הרשע). לפי הנהוג ברוב המקומות, וכן הוא מנהגנו כפי שהזכיר ועורר הרבי מה"מ, הרי שנותנים בתענית אסתר קודם תפילת המנחה, אף אם תענית אסתר מוקדמת ליום חמישי, ואף בירושלים שבה התענית מרוחקת יום אחד מפורים עצמו. כתבו הפוסקים כמה טעמים שלפיהם יש לתת את דווקא בתענית אסתר, "כדי שיהא צדקה עם התענית לכפר", ויש שהביאו רמז לתענית שלשת הימים שצמו בימי אסתר. מי שלא נתן ביום התענית, ייתן קודם קריאת המגילה ב(ליל, ואם לא הספיק אז ביום) פורים.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: מנהגי מהרי"ל ע' תכא, הובא בד"מ סתרצ"ד, רמ"א או"ח סתרצ"ד, מג"א שם, מטה-משה סתשנ"ו, אליה-רבה סתקס"ו סק"ב, כף החיים שם ס"ק כה, התקשרות גי' 1130.
מחצית השקל
1057