שאלה:
תשובה:
כתב הרמ"א שטוב לתת את סכום "זכר למחצית השקל" בשלושה מטבעות ממטבע הנהוג במדינה, כנגד שלשת הפעמים שכתוב "תרומה" בפרשת שקלים; ועוד כתבו הפוסקים שזהו אף רמז לתענית שלשת הימים שצמו בימי אסתר ועוררו על המנהג שיש לתת ביום התענית לצדקה כסכום הסעודות ואכן אחד הטעמים למנהג זה הוא "כדי שיהא צדקה עם התענית לכפר". לפיכך, נהוג שנותנים "זכר למחצית השקל" ביום תענית אסתר לפני תפלת מנחה. וכיוון שהובא בפוסקים שמנהג זה קשור עם הכפרה של יום התענית, לכן נהוג אף בירושלים לתתו ביום התענית ואף כשהתענית מוקדמת ליום חמישי, ומי שלא נתן ביום התענית ייתן קודם קריאת המגילה בפורים.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: מנהגי מהרי"ל ע' תכא, הובא בד"מ סתרצ"ד, רמ"א או"ח סתרצ"ד, מג"א שם, מטה-משה סתשנ"ו, אליה-רבה סתקס"ו סק"ב, כף החיים שם ס"ק כה, התקשרות גי' 1130.
מחצית השקל
571