שאלה:
תשובה:
למנהגנו נותנים עבור כל בני הבית כדלקמן: "זכר למחצית השקל" היא זכר למחצית השקל שהיו נותנים במהלך חודש אדר, עבור קרבנות הציבור של השנה החדשה המתחילה בר"ח ניסן, כדברי המשנה "באחד באדר משמיעים על השקלים", ובכך הקדים הקב"ה את השקלים של עם ישראל לשקלים שהמן ביקש לתת למלך אחשוורוש. מאחר ועל מחצית השקל נצטוו "מבן עשרים שנה ומעלה", יש אומרים שהחיוב הוא מבן עשרים שנה בלבד, ורבים מהפוסקים כתבו שהוא מבן 13 שנה, ויש שכתבו שאף עבור ילדים, ויש שהוסיפו אף עבור עוברים זכר למה שנאמר "כל העובר על הפקודים". מי שכבר התחילו לתת עבורו בשנה אחת, אין להפסיק בכך. הרבי מה"מ הזכיר וציין כי המנהג הוא לתת עבור כל בני הבית.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: מגילה יג, ב, מרדכי ריש פ"ק דיומא, שו"ע או"ח סתרצ"ד, מג"א שם סק"ג, כף החיים שם סכ"ז, דרכי חיים ושלום סתתמ"ג, שיחת תענית אסתר תשמ"ט, שיחות-קודש תשנ"ב ח"ב עמ' 787
מחצית השקל
1385