שאלה:
תשובה:
מי שכבר יצא ידי חובה בעצמו וקורא להוציא אחרים, אם אחד השומעים יודע לברך עדיף שהוא יברך את הברכות, ויוציא את שאר השומעים ידי חובה. אם אין מהשומעים מי שיברך, יכול הבעל קורא לברך, אף שכבר יצא ידי חובה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סי' תרצ"ב ס"ג משנ"ב שם סקי"ג, קיצור שו"ע סי' קמ"א סט"ז.
פורים קריאת מגילה
301